.Voorwaarden & Policies

Wij hebben alle voorwaarden voor je op een rij gezet.

 • Algemene Voorwaarden
 • Privacy Verklaring
 • Herroepingsrecht
Algemene Voorwaarden[v1 06/2020]

[1] Algemene Voorwaarden

Op deze plek vind u alle Algemene Voorwaarden van Dutch Cloud Group 

Voor het downloaden van onze voorwaarden is acrobat reader nodig. Klik hier om acrobat reader veilig te downloaden.

De Algemene Voorwaarden van Dutch Cloud Group zijn ook op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Dutch Cloud Group, Statutaire naam:  Kantoor Compleet Nederland B.V, Veenland 29, 2291 NS Wateringen.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Dutch Cloud Group gebruikt worden.

Alle rechten voorbehouden aan:
Dutch Cloud Group
Statutaire naam:  Kantoor Compleet Nederland B.V.
J.T. van der Veenstraat 3
4033 ES Lienden
KvK-inschrijfnummer: 58677054
BTW nummer: NL853135617.B02

Contact
Dutch Cloud Group
Statutaire naam:  Kantoor Compleet Nederland B.V
J.T. van der Veenstraat 3
4033 ES Lienden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie te downloaden.
Download algemene voorwaarden Dutch Cloud Group 

Hieronder zijn de zakelijke Algemene voorwaarden Dutch Cloud Group te downloaden.
Download zakelijke algemene voorwaarden Dutch Cloud Group
 

Klachtenprocedure
Download klachtenprocedure-informatie
 

Responsible Disclosure – Meldpunt kwetsbaarheden Dutch Cloud Group
De veiligheid van onze systemen en website zijn erg belangrijk voor ons. We werken daarom ook continu aan de veiligheid van onze systemen om de bescherming van gegevens van klanten te garanderen. Als u een mogelijke kwetsbaarheid ontdekt dan vragen wij uw medewerking. Vertrouwt u iets niet? Stuur een mailtje naar onze security service via meldspam@dutchcg.nl. We kijken graag even met u mee. Neem het zekere voor het onzekere. In bijgevoegde Responsible Disclosure - Meldpunt kwetsbaarheden Dutch Cloud Group staat de procedure die wij hanteren beschreven.
Download Disclosure

Privacy Verklaring[v2 04/2017]

[1] Privacy Verklaring

Toelichting op het Reglement

Dutch Cloud Group verwerkt mogelijk niet automatisch de gegevens waarmee u het verstrekt. Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Deze wetgeving beperkt het toegestane gebruik van uw persoonlijke gegevens door anderen. Krachtens deze wet heeft Dutch Cloud Group de plicht jegens zijn klanten om:

 • - op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Dutch Cloud Group worden verwerkt.
 • - te melden wie de gegevens kunnen inzien.
 • - voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 • - Blockchain-notarisatie.
 • - Ongeëvenaarde eenvoud.
 • - Hybride cloudarchitectuur.

Dutch Cloud Group vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Dutch Cloud Group in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Dutch Cloud Group expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Dutch Cloud Group gebruikt en het doel van het gebruik

Dutch Cloud Group verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Dutch Cloud Group, de website bezoekt, een werknemer van Dutch Cloud Group bent, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Dutch Cloud Group of via het contactformulier contact met ons opneemt. Dutch Cloud Group verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen uw IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • - de overeenkomst die klanten met Dutch Cloud Group sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • - onze verplichtingen als werkgever te kunnen nakomen; onze dienstverlening te kunnen leveren.
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 • - u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP addressen/cookies

Dutch Cloud Group houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • - te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt.
 • - de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren.
 • - bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren.
 • - ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt.
 • - het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij u interesseert.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Dutch Cloud Group verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Dutch Cloud Group, tenzij:

 • - dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.
 • - dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Dutch Cloud Group met u heeft gesloten.
 • - u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • - Dutch Cloud Group verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • - uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Dutch Cloud Group worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Dutch Cloud Group beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • - uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
  • - uit het hebben van een two factor authentication beveiliging voor onze klant/CRM systemen;
 • - de medewerkers van Dutch Cloud Group hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Dutch Cloud Group verstrekte persoonsgegevens;
 • - Dutch Cloud Group heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • - uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Dutch Cloud Group hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Dutch Cloud Group zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 Uw rechten als betrokkene

 • - recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • - inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • - het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • - het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun u dit per email via info@dutchcg.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Dutch Cloud Group.

Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun u contact met Dutch Cloud Group opnemen en probeert Dutch Cloud Group er samen met u uit te komen.

Heb u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil u bezwaar maken tegen direct marketing door Dutch Cloud Group? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Dutch Cloud Group.

Herroepingsrecht[v2 06/2020]

[1] Herroepingsrecht

Consumenten kunnen zich beroepen op het herroepingsrecht. De volgende informatie geldt daarom uitsluitend voor consumenten.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping Modelformulier_voor_herroeping.pdf, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U bent alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. 

 

Hoe werkt het?

3255469

1 .bestellen

Kies je pakket en voltooi de bestelling. Zodra de bestelling is verwerkt zal je dienst actief zijn.

3588964

2 .inloggen

Na het ontvangen van de activatie e-mail kun je via Mijn DCG direct inloggen. 

3323619

3 .beginnen

Alles is gereed en kun je dus beginnen met het gebruiken van je dienst.

Kunnen wij je verder ergens mee helpen?

.ssl certificaat

Beveilig je WordPress website of blog met een commercieel SSL Certificaat. Hiermee verbeter je ook je SEO resultaten.

.dcg vps

Wil je alles uit je website halen? Neem dan een eigen VPS. Naast de lage prijzen bieden wij ook high performance VPS aan.

.spamfilter

Wil je verzekerd zijn van spam vrije e-mail? Wij bieden hiervoor verschillende oplossingen aan. Bekijk de mogelijkheden 

.cdn oplossingen

Met onze CDN oplossingen behaal je enorme snelheden voor je WordPress website of blog. Bekijk onze oplossingen.